Mukimlik Belgesi Nedir? - MAKALELER - Baran Hukuk Bürosu

İçeriğe git

Ana menü:

Mukimlik Belgesi Nedir?

Yayınlayan içinde HUKUK ·
 
Mukimlik Belgesi Nedir?

Mukimlik belgesi, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’na (ÇVAÖ) taraf diğer ülkede gelir elde eden kişi veya firmanın mukimi olduğu ülkenin yetkili makamlarından alınan ve o kişi veya kurumun ilgili ülkede yerleşik ve vergi mükellefi olduğunu gösteren resmi bir belgedir.

Türkiye bu güne kadar pek çok ülke ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması imzalamıştır.Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının hükümlerinin dikkate alınabilmesi ve anlaşma hükümleri çerçevesinde stopaj yapmamak ya da stopaj oranını indirimli olarak uygulamak için mukimlik belgesi oldukça ciddi önem arz etmektedir.
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması hükümlerinden faydalanabilmek (stopaj yapmamak ya da stopaj oranını indirimli olarak uygulamak) için mukimlik belgesi ibraz edilmelidir. Aksi takdirde iç mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
       Öte yandan, anılan Tebliğin (10) numaralı bölümünde; bir takvim yılına ilişkin mukimlik belgesinin, izleyen yılın dördüncü ayına kadar geçerli olduğu ve söz konusu belgenin her yıl yenilenmesi gerekmektedir.Bu belge, dar mükellef gerçek kişiler tarafından her yıl yenilenecek olup, dar mükellef kurumlar tarafından ise üç yılda bir yenilenecektir.
       Mukimlik belgesinin alınamaması veya yetkili makamlara ibraz edilmemesi halinde ilgili anlaşma hükümleri yerine iç mevzuat hükümleri uygulanacaktır
Yurtdışı Mukiminden Alınan Belgenin Geçerliliği
       Hizmet ve mal alım-satımları ile ilgili kayıtların tevsiki mecburidir. Vergi Usul Kanunu’nun 229 ve takip eden maddelerinde tevsik edici belgeler; fatura, perakende satış vesikaları, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, ücret bordrosu, taşıma irsaliyesi, yolcu listeleri, günlük müşteri listeleri, muhabere evrakı olarak sayılmıştır.
       Yurtdışında mukim olan bir mükelleften alınan fatura ve benzeri belgelerin, Türkiye’de gider hesaplarına kayıt edilebilmesi için ilgili şirketin mukim olduğu ülkede muhasebe kayıtlarına uygun ve geçerli bir belge olması şartı aranmaktadır.
Yurtdışı bağlantılı çalışan mükelleflerin yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlardan aldıkları muteber belgeleri yurt dışındaki temsilciliklerimizde veya yurt içindeki noterlerde Türkçe’ye tercüme ve tasdik ettirme zorunluluğu yoktur. Ancak inceleme sırasında inceleme elamanınca lüzum görülmesi halinde mükellefler bu belgelerini tercüme ettirmek zorundadırlar.

Ornek Mukimlik Belgesi       
Copyright 2015. All rights reserved.
İçeriğe dön | Ana menüye dön