UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARINA DAİR YARGITAY KARARLARI - MAKALELER - Baran Hukuk Bürosu

İçeriğe git

Ana menü:

UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARINA DAİR YARGITAY KARARLARI

Yayınlayan içinde HUKUK ·
 
UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARINA DAİR                YARGITAY KARARLARI

 
YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ 2015/6737 E. , 2015/6994 K.
 
Suç: Uyuşturucu madde ihraç etme
 
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
 
Sanık A.. A.. ve hakkındaki beraat hükmü temyiz edilmeyen diğer sanık R.C.İ'un Romanya'da eroin ticareti suçundan yakalanarak yargılandıkları, sanık Anghel'in suça konu uyuştucu maddeyi Türkiye'den Ali isminde bir şahıstan aldığını ve Romanya'ya getirdiğini ifade ettiği olayda, sanık A.. A..'nun eyleminin Türkiye'de işlenen suç bakımından uyuşturucu madde ihraç etmek suçunu oluşturacağı, fakat uyuşturucu maddenin Türkiye'den ihraç edildiğine ilişkin diğer sanık R.C.İ'un beyanı dışında delil bulunmadığı aşamada, kendi beyanı ile uyuşturucu madde ihraç suçunu ortaya çıkarmasına yardım ve hizmet eden sanık hakkında TCK'nın 192. maddesinin 3. fıkrasında yer alan etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması, Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 10.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 
********************************
 
YARGITAY 10. CEZA DAİRESİ 2014/14236 E. , 2014/13876 K.
 
Suç:Uyuşturucu madde ihraç etmeye teşebbüs
 
İtiraz yazısı ile dava dosyası incelendi.GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :
 
A-KONUYLA İLGİLİ BİLGİLER :
 
Dairemizin itiraza konu 25.09.2014 tarihli ilamında sehven; BR-XG-55 plaka numaralı çekicinin plakasının BRX655, OK-44-DP plaka numaralı dorsenin plakasının da OK-44-DK olarak yazıldığı anlaşılmıştır.
 
Uyuşturucu madde ihraç etmeye teşebbüs suçundan sanık hakkında Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sonucu 15.01.2014 tarihinde 2013/49 esas ve 2014/6 karar sayılı karar ile sanığın mahkûmiyetine ve suçta kullanıldığından bahisle BR-XG-55 plakalı çekici ile OK-44-DP plakalı dorsenin müsaderesine karar verilmiş, resen de temyize tabi olan mahkûmiyet hükmü sanık müdafii tarafından, OK-44-DP plakalı dorsenin müsaderesine ilişkin hüküm ise dorse kayıt maliki tarafından temyiz edilmiştir.
 
Dairemizce 25.09.2014 tarihinde 2014/3580 esas ve 2014/9033 karar sayı ile;
 
A) BR-XG-55 plakalı çekicinin müsaderesi ile ilgili hükmün kayıt malikine tebliğ edilmediği
 
anlaşıldığından, çekicinin müsaderesine ilişkin hükmün temyiz incelemesi dışında bırakılmasına,
 
B) Sanık ... hakkındaki mahkûmiyet hükmünün onanmasına,
 
C) OK-44-DP plakalı dorsenin müsaderesine ilişkin hükmün ise, "Kayıt maliki vekilinin talebi üzerine iyiniyetli üçüncü kişiye ait olduğu gerekçesi ile 13.09.2013 tarihli oturumun (2) nolu ara kararı gereğince sahibine iade edilen dorsenin, esas kararda suçta kullanıldığı gerekçesiyle müsaderesine karar verilmesi suretiyle hükmün karıştırılması" gerekçesiyle bozulmasına, Karar verilmiştir.
 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Dairemizin onama kararına sanıklar yönünden itiraz edilmiş; dava dosyası 6352 sayılı Kanun'un 99 ve 101. maddeleri uyarınca Dairemize gönderilmiştir.
 
B-İTİRAZ NEDENLERİ:
 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz yazısında özetle; "Dairece çekici müsaderesine ilişkin hükmün kayıt malikine tebliği ve temyizi halinde ek tebliğname düzenlenerek iadesi hususunda karar verilmesi, kayıt malikince temyiz yapılmasa bile resen temyize tabi esas kararla müsadere hükmünün birlikte değerlendirilerek temyiz incelemesi yapılması gerekirken, çekicinin müsaderesine dair hükmün temyiz incelemesi dışı bırakılarak mahkûmiyete dair hükmün onanması hukuka aykırılık teşkil ettiği" belirtilerek, Dairemizin belirtilen kararının (A) bendindeki "BR-XG-55 plakalı çekicinin müsaderesine ilişkin hükmün temyiz incelemesi dışında bırakılmasına" ve (B) bendindeki "Sanık hakkındaki mahkûmiyet hükmünün onanmasına" dair kısmın kaldırılması, BR-XG-55
 
plakalı çekicinin müsaderesine ilişkin hükmün kayıt malikine tebliği için mahalline iadesine karar
 
verilmesi istenmiştir.
 
C) CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZIYLA İLGİLİ YASA HÜKÜMLERİ:
 
1- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 308. maddesi:
 
(1) Yargıtay ceza dairelerinden birinin kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, resen veya istem üzerine, ilâmın kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde Ceza Genel Kurulu'na itiraz edebilir. Sanığın lehine itirazda süre aranmaz.
 
(2) (05.07.2012 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6352 sayılı Kanun’la eklenen fıkra) İtiraz üzerine dosya, kararına itiraz edilen daireye gönderilir.
 
(3) (05.07.2012 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6352 sayılı Kanun'la eklenen fıkra) Daire, mümkün olan en kısa sürede itirazı inceler ve yerinde görürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderir.
 
2- 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un geçici 5. maddesi (05.07.2012 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6352 sayılı Kanun'la eklenen):
 
(1) Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 308'inci maddesinde yapılan değişiklikler, bu Kanunun yayımı tarihinde Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda bulunan ve henüz karara bağlanmamış dosyalar hakkında da uygulanır.
 
D) İTİRAZIN VE KONUNUN İRDELENMESİ:
 
Dairemizin itiraza konu kararının itiraz yazısında ileri sürülen tüm nedenler tartışılıp değerlendirilerek verildiği ve kararda bir yanlışlık bulunmadığı anlaşıldığından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı yerinde görülmemiştir.
 
İtirazın incelenmesi için dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderilmesine karar vermek gerekmektedir.
 
E) KARAR : Açıklanan nedenlerle;
 
1 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazının yerinde görülmediğine,
 
2-5271 sayılı CMK'nın 308. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, itirazın incelenmesi için dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na GÖNDERİLMESİNE,
 
24.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 
********************************
 
YARGITAY 10. CEZA DAİRESİ 2012/4695 E. , 2014/2323 K.
 
Suç: Uyuşturucu madde ihraç etme
 
Dosya incelendi.
 
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
 
Yasadışı yollardan uyuşturucu ve uyuşturucu etkisi yapan maddeleri bulundurma, üretme ve satışa sunma suçundan Makedonya Asli Mahkemesi'nce mahkûmiyetlerine karar verilen sanıkların, Makedonya'da ele geçirilen 820 gr. gelen eroini ve eroin karışımlı 194 gr. maddeyi Türkiye'den ihraç ettiklerine ilişkin hiçbir delil bulunmadığı aşamada, söz konusu uyuşturucu maddeleri Türkiye'den Makedonya'ya getirdiklerini söyleyerek ihraç suçunu kendi beyanlarıyla ortaya çıkarmaları nedeniyle ihraç suçundan TCK'nın 192/1 ve CMK'nın 223/ 4-a maddeleri gereğince ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekirken mahkûmiyetlerine karar verilmesi, Yasaya aykırı, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükümlerin BOZULMASINA, 03.04.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 
********************************
 
YARGITAY 10. Ceza Dairesi 2014/3095 E. , 2014/3905 K.
 
Suç: Uyuşturucu madde ithal etme
 
Dosya incelendi.
 
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
 
Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı eyleme uyan suç tipinin doğru olarak belirlendiği anlaşıldığından, yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine, ancak;
 
1-Suç konusu toplam 8014 gram uyuşturucu maddenin miktarına bağlı olarak önemi ve değerine göre, TCK'nın 61. maddesindeki ölçütler ile 3. maddesindeki orantılılık ilkesi gereğince sanık hakkındaki temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
 
2-06/09/2013 tarihinde Romanya'dan gelip Kapıkule sınır kapısından geçiş yapan yolcu otobüsü içerisinde suç konusu uyuşturucu madde ile yakalanan ve hakkında beraat kararı verilen diğer sanık Kemal'in soyut beyanı dışında aleyhinde delil bulunmadığı aşamada, ikrarıyla kendi suçunun ortaya çıkmasına hizmet ve yardımda bulunan, sanık hakkında TCK'nın 192/3. maddesindeki etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, CMUK'nın 326/son maddesi uyarınca sanığın kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, 16.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 
********************************
 
YARGITAY 10. Ceza Dairesi 2014/3657 E. , 2014/4499 K.
 
Suç : Uyuşturucu madde ihraç etme
 
Dosya incelendi.
 
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :
 
Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipi ile aşağıda belirtilenler dışında yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
 
1- Suç konusu 22531,960 gram eroinin miktarına bağlı olarak önemi ve değerine göre, TCK'nın 61. maddesindeki ölçütler ve aynı Kanun'un 3. maddesindeki orantılılık ilkesi gereğince temel hapis cezasının üst sınır veya üst sınıra yakın belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
 
2- Sanığın, yönetimdeki araç ile Hollanda'ya gitmek için 04.01.2009 tarihinde Kapıkule'den geçerek, 05.01.2009 tarihinde Bulgaristan'dan Sırbistan'a geçeceği sırada gümrük görevlilerince araçta yapılan arama sonucu, suç konusu eroinin bagaja yerleştirilen LPG tankı görünümündeki depoda ele geçirildiği anlaşıldığından;
 
a) Sanığın Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptığı tarih ve saatin; ayrıca “Kapıkule Sınır Kapısı” ile Bulgaristan'ın “Katolina Sınır Kapısı” arasındaki mesafenin belirlenmesi,
 
b) Bulgaristan'da yapılan soruşturma sırasında bilirkişi mühendis Slavkov tarafından düzenlenen 20.02.2009 tarihli raporda, suç konusu eroinin araçtaki depoya yerleştirilmesi için en az 2 saat 10 dakika ve en fazla 3 saat 6 dakika zaman aldığının belirtildiği dikkate alınarak, uyuşturucu maddenin depoya Bulgaristan'da yerleştirilmesinin mümkün olup olmadığının tartışılması,
 
c) Uyuşturucu maddenin Bulgaristan'da yerleştirilmesinin mümkün olabileceği sonucuna varılması halinde; Türkiye'den ihraç edildiğine ilişkin şüpheyi aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı aşamada, sanığın Bulgaristan gümrük görevlilerince alınan 05.01.2009 tarihli ifadesinde eroinin Türkiye'de yüklendiğini söylemek suretiyle “uyuşturucu madde ihraç etme” suçunun ortaya çıkmasına hizmet ve yardım ettiği dikkate alınarak, cezasından TCK'nın 192. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen etkin pişmanlık hükmü gereğince indirim yapılması,
 
Gerektiği gözetilmeden, eksik araştırma ile hüküm kurulması,
 
Kanuna aykırı, sanık müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, resen de temyize tabi olan hükmün BOZULMASINA; CMUK'nın 326. maddesinin 4. fıkrası uyarınca sonuç ceza yönünden sanığın kazanılmış hakkının saklı tutulmasına; bozma sebebi ve tutuklama tarihine göre sanık müdafiinin salıverme talebinin reddine, 09.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 
********************************
 
10. Ceza Dairesi 2014/3249 E. , 2014/4511 K.
 
Suç : Uyuşturucu madde nakletme
 
Dosya incelendi.
 
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :
 
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı anlaşıldığından; yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine, ancak; Sanığın, CA7594HC/C0019EK plakalı araç ile 27.12.2012 tarihinde Sarp Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığı ve 29.12.2012 tarihinde İpsala Sınır Kapısı'nda suça konu uyuşturucu madde ile yakalandığı, savunmasında Yunanistan'a gideceğini beyan ettiğinin anlaşılması karşısında; savunmasının aksine, suç
 
konusu uyuşturucu maddeyi Türkiye'de bırakacağına veya başkasına vereceğine ilişkin delil bulunmadığı, transit geçiş niteliğindeki eyleminin ithal veya ihraç değil, uyuşturucu madde nakletme suçunu oluşturduğu gözetilmeden, ihraç etme suçundan hüküm kurulması, Yasaya aykırı, sanık müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, resen de temyize tabi olan hükmün BOZULMASINA, 5320 sayılı Kanun’un 8/1 ve 1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddeleri uyarınca sonuç ceza yönünden sanığın kazanılmış haklarının saklı tutulmasına, 09.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi
 
********************************
 
10. Ceza Dairesi 2014/344 E. , 2014/5317 K.
 
Suç : Uyuşturucu madde ithal etme
 
Hüküm : a) Mahkûmiyet
 
b)....plakalı aracın müsaderesi
 
Dosya incelendi.
 
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :
 
A) Sanık hakkındaki uyuşturucu madde ithal etme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi:
 
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanık müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA,
 
B) .... plakalı aracın müsaderesine ilişkin hükmün incelenmesi:
 
Sanığın adına kayıtlı Audi 80 marka araç ile net 595 gram MCPP etken maddesi içeren tabletleri naklettiği, suç konusu uyuşturucunun miktarı ve oluşturduğu tehlikeye bağlı olarak fiilin ağırlığı ile aracın bilinen değerine göre aracın müsaderesinin TCK'nın 54. maddesinin 3. fıkrasında belirtildiği şekilde “hakkaniyete aykırı” olacağı gözetilmeksizin aracın sanığa iadesi yerine müsaderesine karar verilmesi, Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, X6790BK plakalı aracın müsaderesine ilişkin hükmün BOZULMASINA, 09/07/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 
********************************
 
10. Ceza Dairesi 2014/8041 E. , 2014/12409 K.
 
Suç : Uyuşturucu madde ihraç etme
 
Hüküm : Mahkûmiyet
 
Temyiz Edenler : a) Cumhuriyet savcısı (sanık ... lehine)
 
b) Sanıkların müdafileri nedeniyle incelenmeksizin iade
 
b) Sanık ... hakkında bozma
 
Dosya incelendi.
 
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
 
A) Sanık ... hakkındaki hükme yönelik temyiz isteğinin incelenmesi:
 
Hükmün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesinden sonra, sanığın Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü aracılığıyla gönderdiği 06.05.2014 tarihli dilekçesindeki " Cezamın ivedilikle onaylanmasını istiyorum" şeklindeki beyanı temyiz isteğinden vazgeçme niteliğinde olduğundan; hükmün İNCELENMESİNE YER OLMADIĞINA,
 
B) Sanık ... hakkındaki mahkûmiyet hükmünün incelenmesi:
 
Suç konusu eroinin bulunduğu paketlerdeki koli bantlarının iç yüzeylerinden elde edilen parmak izlerinin hem AFIS veri tabanındaki hem de olaydan sonra alınan sanığın parmak izleriyle karşılaştırıldığı ve bu konudaki raporların yeterli olduğu anlaşıldığından, tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.
 
Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı anlaşıldığından, yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
 
Uyuşturucu olduğunu bildiği maddeleri paketleyen sanığın, diğer sanık ...'un ihraç suçuna iştirak ettiğine ilişkin kuşkuyu aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı, sabit olan fiilinin TCK'nın 188. maddesinin 3. fıkrasında tanımlanan ve tamamlanmış olan “uyuşturucu madde bulundurma” suçunu oluşturduğu gözetilmeden teşebbüs aşamasında kalan “ uyuşturucu madde ihraç etme suçundan” mahkûmiyet hükmü kurulması, Kanuna aykırı, Cumhuriyet savcısı ve sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 05.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi
 
********************************
 
10. Ceza Dairesi 2014/4257 E. , 2014/12698 K.
 
Kararın Tarihi – Numarası : 15/04/2014 - 2014/77 esas ve 2013/97 karar
 
Suç : Uyuşturucu madde ithal etme
 
Dosya incelendi.
 
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
 
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı anlaşıldığından; yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine, ancak;
 
1- Sanığın, ... plakalı araç ile 19/01/2014 tarihinde Kapıkule Sınır Kapısı'nda suça konu uyuşturucu madde ile yakalandığı, dosyadaki belgelere göre aracın varış yerinin Türkmenistan olduğu, savunmasında da Türkmenistan'a gideceğini beyan etmesi karşısında; savunmasının aksine, suç konusu uyuşturucu maddeyi Türkiye'de bırakacağına veya başkasına vereceğine ilişkin delil bulunmadığı, transit geçiş niteliğindeki eyleminin ithal veya ihraç değil, uyuşturucu madde nakletme suçunu oluşturduğu gözetilmeden, ithal etme suçundan hüküm kurulması,
 
2- Kabule göre, Suça konu net 2550 gram eroin, morfin ve 6-MAM'ın miktarına bağlı olarak önemi, değeri ve oluşturduğu tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak TCK'nın 3 ve 61. maddelerine göre temel cezaların alt sınırdan uzaklaşılarak verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
 
Yasaya aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 5320 sayılı Kanun’un 8/1 ve 1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddeleri uyarınca sonuç ceza yönünden sanığın kazanılmış haklarının saklı tutulmasına, 14.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 
********************************
 
10. Ceza Dairesi 2014/4563 E. , 2014/13683 K.
 
Suçlar : a) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (Sanık ... hakkında)
 
b) Suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma (Sanıklar ....,..., .., ..., ..., ..., .., ... ve... hakkında)
 
c) Örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yapma (Sanıklar ..., ..., ..., ..., ...,..., ..., ...,
 
... ve... hakkında)
 
d) Uyuşturucu madde ticareti yapma (Sanıklar ..., ..., ..., ..., ...,..., ... hakkında)
 
e) Uyuşturucu madde ithal etme (Sanık ... hakkında)
 
f) Uyuşturucu madde ihraç etme (Sanık ... ve ... hakkında)
 
Hükümler : Mahkûmiyet:
 
a) Sanık ... hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından,
 
b) Sanıklar ..., ..., ..., ..., .., ..., ... ve .... hakkında, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma ve örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından,
 
c) Sanık ... hakkında, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte yardım etme ve örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından,
 
d) Sanıklar ..., ...,..., ..., ..., ..., ...,... ve ... hakkında, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan,
 
e) Sanık ... hakkında, uyuşturucu madde ithal etme suçundan,
 
Dosya incelendi.
 
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
 
........
 
I) Sanık ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi:
 
Sanığın suç konusu uyuşturucu maddeler ile ilgisi olduğuna ya da diğer sanıkların suçlarına iştirak ettiğine ilişkin, içeriği tam olarak belli olmayan, maddi bulgularla da desteklenmeyen telefon görüşmeleri dışında, kuşku sınırlarını aşan kesin ve yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden, atılı suçtan beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi,
 
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA;
 
18.12.2014 tarihinde karar verildi.
 
********************************
 
10. Ceza Dairesi 2015/3114 E. , 2015/33001 K.
 
Suç : Uyuşturucu madde ithal etme
 
Temyiz incelemesi, sanık müdafiinin somut bir nedene dayanmayan özürünün reddine karar verilerek duruşmasız olarak yapıldı.
 
Dosya incelendi.
 
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :
 
1- Sanık 05.02.2015 tarihli oturumda verdiği dilekçede, daha önce adını ve suçla ilgisini açıkladığı S... C...'ın yakalandığını ve beyanının alındığını belirttiği dikkate alınarak; bu kişi hakkındaki soruşturma sonucunun yeniden araştırılması, dava açılmış, sorgusu yapılmış ve dava derdest ise bu dava ile birleştirilmesi, hüküm verilmiş ve kesinleşmiş ise dosyasının getirtilerek bu dosya içine konuması, sonucuna göre sanık hakkında etkin pişmanlıkla ilgili TCK'nın 192. maddesinin 3. fıkrasının uygulanıp uygulanmayacağının tartışılması gerekirken, eksik araştırma ile belirtilen etkin pişmanlık hükmünün uygulanması,
 
2- Sanık hakkında, tek olan fiilinin iki ayrı suçu oluşturması nedeniyle, daha ağır sonuç doğurduğu kabul edilen "uyuşturucu madde ihraç etme" suçunda etkin pişmanlıkla ilgili TCK'nın 192. maddesinin 3. fıkrasının uygulanacağının belirtilmesine ve hüküm fıkrasında da uygulanmasına rağmen, hükmün gerekçe bölümünde "uyuşturucu madde nakletme" suçunda sözü edilen etkin pişmanlık hükmünün uygulanacağının belirtilmemesi; ayrıca karşılaştırma sonucu "uyuşturucu madde ihraç etme" suçunun daha ağır sonuç doğurduğu belirlenip bu suçtan hüküm kurulmasına rağmen, hükmün gerekçe bölümünde "uyuşturucu madde nakletme" suçunun daha ağır sonuç doğurduğu ve bu suçtan hüküm
 
kurulması gerektiği belirtilmek suretiyle hükmün karıştırılması,
 
3- Kabule göre; suç konusu 7270,98 gram eroinin miktarına bağlı olarak önemi ve değerine göre, TCK'nın 61. maddesi uyarınca, alt sınırı 10 ve üst sınırı 30 yıl olan temel hapis cezası 24 yıl olarak belirlendiği halde; alt sınırı 5 gün ve üst sınırı 20.000 gün olan temel para cezası, aynı Kanun'un 3. maddesindeki orantılılık ilkesine aykırı şekilde, alt sınır fazla aşılarak 16.000 gün olarak saptanması, Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyizi bu nedenle yerinde olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA, CMUK’nın 326 maddesinin 2. fıkrası uyarınca sonuç ceza yönünden sanığın kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, 19.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 
********************************
 
10. Ceza Dairesi 2018/2514 E. , 2019/369 K.
 
Suç: Uyuşturucu madde ihraç etme
 
Hüküm: Mahkûmiyet
 
Temyiz incelemesi, sanık ... müdafiinin isteği üzerine duruşmalı, yöntemine uygun davetiye tebliğine rağmen müdafii gelmeyen sanık ... ile duruşmalı inceleme isteği bulunmayan diğer sanıklar hakkında duruşmasız olarak yapıldı. Dosya incelendi.
 
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :
 
A) Sanıklar ..., ... ve ... hakkındaki hükümlerin incelenmesinde:
 
1- İstanbul (kapatılan) 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dosyanın devredilmesinden sonra CMK hükümlerine göre sanıklar ...ve ...'e usulüne uygun davetiye tebliğ edilmeden, başka suçtan hükümlü sanık ... ise duruşmada hazır bulundurulmadan yargılamaya devamla yokluklarında karar verilerek savunma haklarının kısıtlanması,
 
2- Sanıklar ..., ... ve ... hakkındaki 265/D/P/2007 numaralı iddianamenin son kısmında "III" numaralı bentte sanık ...'ın ayrı olarak yargılanacağının belirtilmesi; sanıklar ... ve ... hakkındaki 374/D/P/2007 sayılı iddianamenin son kısmında "4" numaralı bentte sanık ...'ın aynı şebekenin elemanı olduğu ve tam olarak 143/2000 sayılı Yasaya karşı işlediği suçun tespit edilmeye çalışıldığının belirtilmesi; tercüme edilmiş evrakın "dizi 324" sırasında bulunan 29 Ekim 2008 tarihli tutanakta sanık ... ve diğerleri hakkındaki 122/D/P/2008 nolu dosyada soruşturma devam ederken adı geçenin 22.06.2007 tarihinde Romanya'dan ayrıldığı ve bu tarihe kadar ülkeye giriş yapmadığı belirtildiğinden sanık ... hakkında ayrı olarak yürütüldüğü anlaşılan soruşturmanın sonucu araştırılarak; soruşturma devam ediyorsa soruşturma dosyasının, dava açılmış ise dosyasının onaylı örneğinin, hüküm verilmiş ve kesinleşmiş ise kesinleşmiş karar örneğinin de getirtilerek dosya içerisine konulması,
 
3- Sanık ...'ın (...) Romanya'da soruşturma ve kovuşturma aşamasında verdiği tüm ifadeler, dilekçeler ve yaptığı teşhislerin onaylı örneklerinin getirtilmesi, Sonucuna göre dosyadaki tüm delillerin birlikte değerlendirilerek, sanıkların hukuki durumunun tayini
 
yerine eksik araştırma ile hüküm kurulması,
 
Yasaya aykırı, sanıkların müdafilerinin ve sanık ...'ın temyiz itirazları ile sanık ... müdafiinin duruşmadaki savunması bu nedenle yerinde olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin, re'sen de temyize tabi olan hükümlerin BOZULMASINA,
 
B) Sanık ... hakkındaki hükmün incelenmesinde:
 
Diğer sanık ...'nun Argeş Ceza Mahkemesi'nin 1013/109/2012 numaralı dosyasında 05.04.2012 tarihli duruşmada istinabe suretiyle savunmasının alınması sırasında sanık ... hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tanzim edilen 2009/304 nolu iddianame ve Edirne Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2009/241 esas nolu dosyasının da bulunduğunun belirtilmesi nedeniyle yapılan UYAP sorgusunda; Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının 05.11.2009 tarihli, 2009/8686 soruşturma, 2009/3761 esas ve 2009/304 numaralı iddianamesi ile 30.07.2007 tarihli eylem nedeniyle "uyuşturucu madde ihraç etme" suçundan sanıklar ... ve ... hakkında dava açıldığı, Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2009/241 esas ve 2011/18 karar sayılı ilamı ile sanık ...'nun beraatine karar verildiği ve temyiz edilmeksizin 28.02.2011' de kesinleştiği anlaşıldığından; bahse konu dosyanın onaylı örneğinin dosya içerisine getirtilerek aynı eylem nedeniyle açılan dava olup olmadığı tespit edilerek CMK 'nın 223/7. maddesi gereğince mükerrer dava nedeniyle davanın reddine karar verilip verilmeyeceğinin tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi, Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin, re'sen de temyize tabi olan hükmün BOZULMASINA,
 
C) Sanıklar ..., ... ve ... hakkındaki hükümlerin incelenmesinde:
 
Sanıkların savunmaları, olay tutanakları ve tüm dosya kapsamına göre; sanıkların savunmalarının aksine, suç konusu eroinin Türkiye'den ihraç edilmesine iştirak ettiklerine dair, kuşkuyu aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı, eylemlerinin Romanya'da işlenen "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçunu oluşturduğu ve bu eylemleri nedeniyle Romanya'da yargılandıkları, ülkemizde suç işlemedikleri için Türkiye'de yargılanmalarının mümkün olmadığı gözetilmeden sanıklar hakkında uyuşturucu madde ihraç etme suçundan beraat kararı verilmesi gerekirken, mahkûmiyetlerine karar verilmesi,
 
Yasaya aykırı, sanıkların müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, re'sen de temyize tabi olan hükümlerin BOZULMASINA,
 
D- Sanık ... hakkındaki hükmün incelenmesinde:
 
1- Sanığın Argeş Ceza Mahkemesi'nin 1013/109/2012 numaralı dosyasında 05.04.2012 tarihli duruşmada istinabe suretiyle savunmasının alınması sırasında sanık hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tanzim edilen 2009/304 nolu iddianame ve Edirne Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2009/241 esas nolu dosyasının da bulunduğunun belirtilmesi nedeniyle yapılan UYAP sorgusunda; Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının 05.11.2009 tarihli, 2009/8686 soruşturma, 2009/3761 esas ve 2009/304 numaralı iddianamesi ile sanık hakkında 30.07.2007 tarihli eylemi ve ayrıca Haziran 2007-Temmuz 2007 tarihleri arasında üç kez daha Türkiye'den Romanya'ya uyuşturucu ihraç ederek zincirleme şekilde uyuşturucu madde ihraç ettiğinden bahisle dava açıldığı, Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2009/241 esas ve 2011/18 karar sayılı ilamı ile sanığın TCK'nın 188/1-4, 62. maddeleri gereğince 12 yıl 6 ay hapis ve 740 TL adli para cezası ile cezalandırıldığı, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin 10.11.2015 tarihli 2015/6737 esas ve 2015/6994 karar sayılı ilamı ile TCK'nın 192/3. maddesinin uygulanması gerektiğinden bahisle hükmün bozulduğu, aynı mahkemenin 2015/337 esas ve 2016/16 karar sayılı ilamı ile TCK'nın 188/1-4, 192/3 ve 62. maddeleri gereğince 6 yıl 3 ay hapis ve 360 TL adli para cezası ile cezalandırıldığı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin 19.04.2016 tarihli 2016/516 esas ve 2016/3874 karar sayılı ilamı ile onanarak kesinleştiği anlaşıldığından; bahsi geçen dosyanın onaylı örneği getirtilerek sanık hakkında aynı fiillerden dolayı mükerrer dava olup olmadığının saptanması, sonucuna göre sanığın hukukî durumunun belirlenmesi gerekirken, eksik araştırma ile hüküm kurulması,
 
2- Sanık hakkında 374/D/P/2007 sayılı iddianame ile açılan dava sonucunda hükmolunan hapis cezasına ilişkin gerekçeli karar ve kesinleşme şerhinin getirtilerek dosya içerisine konulması,
 
3- Sanığın 12.12.1979 olan doğum tarihinin gerekçeli karar başlığında "01.01.1979" olarak yazılması Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin, re'sen de temyize tabi olan hükmün BOZULMASINA, 17.01.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.17.01.201
 
********************************
 
10. Ceza Dairesi 2019/3585 E. , 2019/8519 K.
 
Suç: Uyuşturucu madde ithal etme
 
Hüküm: Mahkûmiyet
 
Temyiz incelemesi, yöntemine uygun davetiye tebliğine rağmen müdafii gelmeyen sanıklar yönünden duruşmasız olarak yapıldı. Dosya incelendi.
 
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :
 
A) Sanık ... hakkında "uyuşturucu madde ithal etme" suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde; 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı hükmü gözetilerek, sanıklar hakkında 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının 1. cümlesinin uygulanmasının infaz aşamasında dikkate alınması mümkün görülmüştür.
 
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanık müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün
 
ONANMASINA,
 
B) Sanık ... hakkında "uyuşturucu madde ithal etme" suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde; Olay tutanağı içeriği ve dosyadaki bilgi ve belgelere göre; sanığın savunmasının aksine, diğer sanık ...’un ......ün bagajına koyduğu valizde ele geçen suç konusu net 14.796 gr ... ile ilgisi olduğuna veya diğer sanık ...’un eylemine iştirak ettiğine ilişkin kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı gözetilmeden beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi, Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 19/12/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 
 
********************************
 
10. Ceza Dairesi 2017/940 E. , 2019/9101 K.
 
Suç : Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etme
 
Hüküm : Mahkûmiyet
 
Dosya incelendi.
 
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
 
Failin, uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi ihraç etmesi durumunda, biri "Türkiye'de işlenen ihraç" diğeri ise "yabancı ülkede işlenen ithal" olmak üzere iki suç oluşur. Ancak TCK'nın 188. maddesinin 2. fıkrasındaki "uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından ithal olarak nitelendirilmesi dolayısıyla bu ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmolunan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılacak yargılama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilir" hükmünden hareketle, aynı fiilden dolayı iki kez cezalandırmayı önlemek için "non bis in idem" kuralı benimsenmiş ve bu iki suç arasında "görünüşte içtima" olduğu kabul edilmiştir.
 
"Görünüşte içtima" durumunda fail, sadece daha ağır sonuç doğuran suçtan, suçlardan birisi için cezalandırma koşulu gerçekleşmediğinde ise diğer suçtan dolayı cezalandırılır.
 
Somut olayda, 30.05.2007 tarihinde Türkiye'den çıkış yaptıktan sonra 02.06.2007 tarihinde, Almanya’ya gireceği sırada yönetimindeki TIR’ın çekicisinde şoför koltuğunun arkasında suç konusu 2334,94 gram eroin ile birlikte yakalanan sanık, Almanya yetkili makamlarınca alınan savunmalarında; bu maddeyi Türkiye'den getirdiğini ve İstanbul-Avcılar ilçesinde mola verdiği sırada orada bulunan bir kişiden İngiltere'ye götürmek üzere teslim aldığını söylemiştir.
Almanya Regensburg Bölge Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 04.12.2007 tarihinde kesinleşen 1 Kls 137 Js 93214/2007 dosya numaralı kararı ile sanığın az olmayan miktarda uyuşturucu maddenin ülkeye sokulması" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, 5237 sayılı TCK'nın 13. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, aynı maddenin 1. fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yazılı suçlar dışında kalan "yabancı ülkede işlenen ithal" suçundan dolayı hakkında Almanya'da hüküm verilmiş olan sanığın bu suç nedeniyle Türkiye'de yargılanması mümkün değildir. Belirtilen durumlara göre; suç konusu uyuşturucu maddeyi Türkiye'den ihraç ettiğine ilişkin hiçbir bilgi ve delil bulunmadığı halde, ihraç suçunu kendi beyanı ile ortaya çıkaran sanık hakkında, etkin pişmanlığı nedeniyle TCK'nın 192. maddesinin 1. fıkrası ile CMK'nın 223. maddesinin 4. fıkrası uyarınca "uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etme" suçundan dolayı "ceza verilmesine yer olmadığına" karar verilmesi gerektiği gözetilmeden "mahkûmiyet" hükmü kurulması, Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, Dairemizin 08.11.2013 tarih ve 2012/20902 esas ve 2013/9862 karar sayılı ilamındaki bozma gerekçesinin geri alınarak yukarıda belirtilen gerekçe ile hükmün BOZULMASINA, 26/12/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
********************************Copyright 2015. All rights reserved.
İçeriğe dön | Ana menüye dön