Paylaşmalı Mal Ayrılığı Sözleşmesi - MAKALELER - Baran Hukuk Bürosu

İçeriğe git

Ana menü:

Paylaşmalı Mal Ayrılığı Sözleşmesi

Yayınlayan içinde HUKUK ·
PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ
            (T.M.K.md.244 ilâ 255)
.....................(123456789) T.C Kimlik Numaralı EMİNE -ALİ Oğlu ) ile .................. (9876543210 T.C Kimlik Numaralı FATMA AHMET kızı) arasında, yapılacak evlilik akdi sebebiyle, taraflar Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun verdiği açık yetkiye dayanarak ve evlenme tarihinden geçerli olmak üzere aralarında mal ayrılığı rejimini kabul ettiklerini aşağıda belirtilen yasal sınırlar çerçevesinde beyan etmişlerdir.
1-          Eşler, yasal sınırlar içinde, kendisine ait olan edinilmiş malları ile kişisel mallarını yönetmek, bunlardan yararlanmak ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak hakkına sahiptir. Ayrıca birbirinin rızasına gerek olmaksızın paylı mülkiyet konusu malındaki kendisine ait pay üzerinde tasarrufta bulunabilecektir.
2-          Her eş kendi borçlarından dolayı, kendisine ait malların tümüyle sorumlu olacak ve diğerini borçlandırıcı tasarruflarda bulunamayacaktır.
3-          Her birimizin bir meslek veya sanat icra etmesi durumunda bu meslek ve sanata ilişkin bütün hukuki işlemleri yapma, gelirini kullanma, tasarruf etme hakkı o eşe ait olup, bir diğerinin bu meslek ve sanat icrasıyla ve geliriyle bir ilişkisi ve söz hakkı ile tasarrufu bulunmayacaktır.
4-          Paylaşma, olanaklar ölçüsünde ayın olarak yapılacaktır. Olanak bulunmadığı durumda bedel eklenmek suretiyle paylar denkleştirilecektir. Birimizin diğerine ödeyeceği bedel, malların tasfiye anındaki sürüm değerine göre hesaplanacaktır. Bu hesaplamada, paylaşım konusu malların edinilmesinden dolayı borç varsa, sürüm değerlerinden indirilecektir.
5-          Belirli bir malın kendisine ait olduğunu iddia eden, iddiasını ispatla yükümlü olacaktır. Aksi takdirde aidiyeti ispat edilemeyen mallar, paylı mülkiyetimizdeki mallardan sayılacaktır.
6-          Her birimizin kendisine ait olan manevi tazminat alacakları, miras yoluyla edindiği mallar ile karşılıksız kazandırmada bulunanın açık iradesinden aksi anlaşılmadıkça, sağlar arası veya ölüme bağlı tasarruflarla edinilen mallar, paylaşma dışı kalacaklardır. Bu tür alacaklar, yasal olarak kişisel malları oluşturacak ve diğerinin bu alacaklar üzerinde söz hakkı ve tasarrufu bulunmayacaktır.
7-          Paylaştırma dışı kalan bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç veya uygun bir karşılık olmaksızın katkıda bulunan taraf mal rejiminin sona ermesi durumunda, diğerinden katkısı oranında hakkaniyete uygun bir bedel ödenmesini isteyebilecektir. Bu istem paylaştırma dışı kalan malın yerine geçen değerler için de geçerli olacaktır.
8-          Bu mal rejiminin kurulmasından sonra birimizin edindiği ve ailemizin ortak kullanım ve yararlanmasına özgülediği mallar ile ailemizin ekonomik geleceğini güvence altına almaya yönelik yatırımlar veya bunların yerine geçen değerler, mal rejiminin sona ermesi durumunda aramızda eşit olarak paylaşılacaktır.
9-          Mal rejiminin sona ermesi halinde, her birimiz, diğerinin zilyetliğinde bulunan mallarını geri alacaktır. Ayrıca üstün yararı olduğunu ispat eden, öteki önlemler yanında, diğerimize ait payın ödeme günündeki karşılığını vermek suretiyle paylı mülkiyetimizdeki malın kendisine verilmesini isteyebilecektir.
10-        Eşlerden birinin ölümü halinde sağ kalan, ölene ait tereke üzerinde hak iddia etmeyecektir.
11-        Birimizin ölümü durumunda, paylaşma konusu mallar arasında ev eşyası veya birlikte yaşadığımız konut bulunduğunda, sağ kalan, bunlar üzerinde kendisine miras ve paylaşmadan doğan hakkına mahsup edilmek ve yetmediği takdirde bir bedel eklenmek suretiyle mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilecektir diye sözlerini bitirdiler.

........................................................                                                                                     ...........................................................

Not: İşleme ilgililerin fotoğraflarının yapıştırılması gerekir. (NKY.md.93)Copyright 2015. All rights reserved.
İçeriğe dön | Ana menüye dön